Klimatyczny blog - weź udział w jego tworzeniu!

1.12.2008

Publikowany w dniach 1-12.12.2008 r. klimatyczny blog poruszać będzie problemy klimatu, jego zmian oraz działań zmierzających do przeciwdziałania tym zmianom. Na łamach kolejnych wpisów poruszać będziemy zagadnienia, które będą również poruszane w czasie Szczytu klimatycznego COP 14 w Poznaniu.

Zachęcamy do brania udziału w dyskusji. Państwa wypowiedzi, artykuły i linki do polecanych przez Państwa stron prosimy przesyłać na mail podany w zakładce Kontakt.


Klimat i jego zmiany

1.12.2008r.

Na początku naszego klimatycznego blogu zamieszczamy kilka podstawowych definicji i pojęć. Czym jest klimat? Co to znaczy że klimat się zmienia? W jakim kierunku postępują te zmiany?

 

Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru  i obserwowany  w okresie wieloleci przebieg zjawisk pogodowych.


Zmiany klimatu zdarzały się już wielokrotnie w historii Ziemi. Potwierdza to wiele znalezisk archeologicznych oraz badań przeprowadzonych w laboratoriach potwierdza fakt, że w przeszłości klimat na Ziemi „wyglądał” zupełnie inaczej. Na przykład badania kości dinozaurów znalezionych  na terenach, gdzie dzisiaj występują pustynie wskazują na fakt, że żywiły się one głównie owocami i roślinami tropikalnymi, które porastały w ich czasach te tereny. Także gazy uwięzione w lodach biegunów północnego i południowego wskazują na inny niż obecnie klimat panujący na tych terenach.


Dziś również obserwujemy zmiany klimatu. Naukowcy wypowiadają się, że klimat Ziemi ulega ociepleniu. Wskazuje na to szybsze niż we wcześniejszych dekadach  tempo topnienia lodowców, które powodują podnoszenie poziomu oceanów. Zmiany te nabrały w ostatnim czasie większego tempa, co pociąga za sobą konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się na naszych oczach warunki środowiska. Problem zmian klimatu postrzegany jest obecnie jako największe zagrożenie dla środowiska naturalnego Ziemi.


Zmiany klimatu ściśle powiązane są ze zjawiskiem efektu cieplarnianego. Efekt ten jest zjawiskiem naturalnie występującym na Ziemi. Bez niego temperatura na Ziemi wynosiłaby około -17oC. Jednak działalność człowieka powoduje nasilenie tego zjawiska, co powoduje podnoszenie temperatury na Ziemi o kolejne stopnie. Jak to się dzieje, że na naszych oczach klimat na Ziemi ociepla się? Działalność ludzi – m.in. spalanie paliw kopalnych – prowadzi do wzrostu  stężenia w powietrzu gazów cieplarnianych, zwanych także szklarniowymi. Do gazów tych zaliczamy  m.in.: CO2 – dwutlenek węgla, H2O - para wodna , N2O – podtlenek azotu, CH4 – metan. Gazy istnieją i powstają na naszej planecie w sposób naturalny. Gdyby nie one całe ciepło, które powstaje na Ziemi uciekało by do przestrzeni kosmosu i temperatura na Ziemi wynosiłaby około -17oC, a nie tak jak obecnie średnio  +15 oC. Jednak od czasów rozwoju przemysłowego, kiedy to na wielką skalę zaczęto spalać paliwa kopalne, do atmosfery wypuszczane są dodatkowe ilości  gazów cieplarnianych, szczególnie CO2.  I to właśnie ta dodatkowa ilość gazów powoduje, że atmosfera Ziemi zatrzymuje coraz więcej ciepła przy powierzchni Ziemi, czyli tu gdzie żyjemy my - ludzie. I w ten sposób klimat ulega ociepleniu. Całe zjawisko podobne jest nieco do tego, co dzieje się w szklarni, dlatego często spotyka się także pojęcie efektu szklarniowego.

 

Linki poszerzające wiedzę:

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE - Encyklopedia klimatyczna

Komisja Europejska - Zmiany klimatu

British Council wystawa NorthSouthEastWest

 

 

Zobowiązania Polski względem ograniczenia emisji CO2

02.12.2008


Obserwowane zmiany klimatu Ziemi oraz  badania nad nimi doprowadziły dużą rzeszę naukowców do zajęcia stanowiska mówiącego, że to zwiększona emisja gazów cieplarnianych leży u podstaw tych zmian.  Stanowisko to skłoniło polityków do podjęcia prac nad regulacją prawa międzynarodowego, która byłaby początkiem przeciwdziałania zmianom klimatu.

W 1990 r. na 45 Sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ powołany został Komitet Negocjacyjny, którego zadaniem było przygotowanie międzynarodowego aktu prawnego regulującego działania na rzecz powstrzymania mian klimatu. Dało to początek pracom nad Ramową Konwencją w sprawie Zmian Klimatu Ziemi (angielski tytuł: United Nations Framework Convention on Climate Change – UN FCCC).  Dwa lata później, na spotkaniu stron w Nowym Jorku,  tekst Konwencji został poddany uzgodnieniom międzypaństwowym, a już  5 czerwca 1992  roku na  „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro Ramową Konwencję w sprawie Zmian Klimatu Ziemi  podpisało 155 państw - stron oraz Wspólnota Europejska.


Polska ratyfikowała zapisy Konwencji 28 lipca 1994 r. a jej zapisy zaczęły obowiązywać od 26 października 1994 r. Głównym celem Konwencji jest ustabilizowanie stężenia CO2 i innych gazów cieplarnianych na poziomie, który nie wpływałby niekorzystnie na klimat Ziemi. Zapisy Konwencji  zobowiązują strony – państwa o rozwiniętej gospodarce (tzw. państwa Aneksu I) do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o kilka procent poniżej poziomu emisji w przyjętym dla nich roku bazowym 1990. Krajom z gospodarką przejściową (do nich zaliczono Polskę) pozostawiono „wolną rękę” do wyboru roku odniesienia. Polska wybrała korzystny dla niej rok 1988, kiedy to polska gospodarka oparta na węglu emitowała ogromne ilości gazów cieplarnianych.


Z uwagi na fakt, że zapisy Konwencji z racji rodzaju dokumentu (dobrowolna umowa międzynarodowa) były mało szczegółowe na trzecim spotkaniu stron Konwencji w Kioto kraje ONZ przyjęły dokument wykonawczy – tzw. Protokół z Kioto. Polska podpisała Protokół z Kioto 15 lipca 1998 roku, a ratyfikowała (wprowadziła do prawodawstwa krajowego)

13 grudnia 2002 roku. Zapisy protokołu weszły w życie 16 lutego 2005 roku. Zapisy Protokołu z Kioto precyzują dla każdego kraju o rozwiniętej gospodarce poziom redukcji ilości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego 1990. Większość z tych krajów  (tzw. kraje z Aneksu II Konwencji Klimatycznej) zobowiązanych jest do zmniejszenia emisjo o 8%. Polska, jako kraj Aneksu I Konwencji przyjęła na siebie obowiązek 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 w stosunku do przyjętego roku bazowego 1988.


Linki poszerzające wiedzę:

Tekst Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu i tekst Protokołu z Kioto