Informacja o projekcie Leonardo da Vinci

Zwiększenie dostępu do edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci finansowanym przez Komisję Europejską.

Celem projektu jest:
opracowanie materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, które ułatwiłyby dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej aktywne uczestniczenie w edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju prowadzonej w centrach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

O projekcie:
W naszym projekcie pracujemy z nauczycielami, metodykami ds. kształcenia i wychowania integracyjnego oraz edukatorami z centrów edukacji ekologicznej i przyrodniczej w celu polepszenia udziału młodych, niepełnosprawnych osób w aktywnej edukacji ekologicznej.

Głównym założeniem projektu jest ułatwienie nauczycielom i edukatorom z centrów edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzenia ciekawych i angażujących zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz grupami integracyjnymi. Okazuje się, że trudności z przeprowadzeniem takich zajęć są związane nie tylko z architektonicznym nieprzystosowaniem obiektów i terenu, na którym prowadzi się taką edukację, ale często wiążą się z obawami osób prowadzących zajęcia - czy będą potrafiły dobrze i skutecznie pracować z uczniami niepełnosprawnymi. Pragniemy ułatwić im pracę przez opracowanie odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności scenariuszy zajęć, a także poprzez przybliżenie zagadnienia niepełnosprawności i wskazania podstawowych metod i technik pracy.

Kontakt z przyrodą, poznanie jej i angażowanie się w działania na rzecz ochrony przyrody może być źródłem ogromnej satysfakcji, z którego powinni mieć możliwość korzystać wszyscy bez względu na utrudnienia fizyczne i stan zdrowia. Mamy nadzieje, że nasz projekt zwiększy zainteresowanie i udział młodzieży niepełnosprawnej w edukacji ekologicznej.

Polski zespół opracowuje zajęcia dla dzieci z zespołem ?nadpobudliwości psychoruchowej z z zaburzeniami koncentracji uwagi? z angielskiego zwanym ADHD (Attention Deficit Hyperactvity Disorder) oraz dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim.


W projekcie bierze udział 6 krajów; Bułgaria, Łotwa, Polska, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy.

W Polsce projekt prowadzony jest przez:
Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej działający przy
Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 822 22 61, fax (22) 544 00 01, e-mail:
odiee@geo.uw.edu.pl
koordynator: Anna Batorczak.

Placówką, w której bezpośrednio opracowywane są scenariusze zajęć i gdzie odbędzie się ich testowanie jest Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w ogrodzie botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.

kontakt: Bożena ŻachSkład zespołu realizującego projekt w Polsce

Anna Batorczak - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (ODIEE)/ koordynator projektu.
Elżbieta Hornowska - Klanaza (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów).
Wiesława Latecka - Szkoła Podstawowa Nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku" (szkoła przy dziennym oddziale p psychiatrycznym).
Urszula Skrzypczak - doradca metodyczny ds. kształcenia i wychowania integracyjnego m. st Warszawy.
Bożena Żach - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.