Ogólnopolskie i międzynarodowe programy i kampanie

Błękitny kciuk
Celem projektu jest uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów, uwrażliwienie społeczeństwa na problem kurczenia się tych zasobów oraz konieczność ich ochrony w życiu codziennym. Projekt wspiera również te inicjatywy jednostek, grup i organizacji, które ukierunkowane są na oszczędzanie wody i ochronę jej zasobów, jak też wykorzystanie demokratycznych procedur partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących jakości wód, rozwiązywanie lokalnych problemów środowiska, co w konsekwencji ma stwarzać warunki dla zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.
http://www.roee.org.pl/pl/bk/


Edukacja w naturze
Program prowadzony jest przez Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Celem Ośrodka jest kształtowanie i promocja zdrowego, twórczego, przyjaznego środowisku sposobu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także propagowanie aktywnych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego. "Edukacja w Naturze" to program szkoleniowy dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz program współpracy z placówkami oświatowymi w procesie przekształcania ich w lokalne ośrodki rozwoju zrównoważonego. Powstał on w 1993 r., a jego celem operacyjnym jest systemowa zmiana procesu nauczania - od przedszkola do szkoły średniej - pozwalająca na tworzenie i rozwijanie przyjaznych światu motywacji i postaw. Z założenia program działa lokalnie, ale za to na wielu poziomach rzeczywistości szkolnej i ogólnospołecznej, tak by zmiana była trwała i mogła postępować jeszcze długo po zakończeniu programu. Natomiast doświadczenia lokalne są przenoszone na płaszczyznę ogólnopolską za pomocą dorocznej Konferencji "Edukacja w Naturze".Globe
Jest to międzynarodowa sieć naukowców, uczniów i nauczycieli, pracujących i uczących się w ponad 6000 szkół z ponad 70 krajów całego świata, którzy wspólnie poznają globalne środowisko naturalne. Uczniowie prowadzą obserwacje wokół swoich szkół i przesyłają swoje spostrzeżenia i wyniki badań przez Internet do centrali GLOBE, te są następnie publikowane na stronach WWW. Dane te są wykorzystywane przez naukowców w pracach naukowych. Aktywne, naukowe poznawanie naszej planety w ramach programu GLOBE pomaga podnieść poziom świadomości ekologicznej wszystkich jego uczestników. Można nauczyć się, jak obserwować środowisko naturalne, jego pozytywne i negatywne zmiany. Projekt polega nie tylko na robieniu pomiarów, zgłaszaniu ich wyników i zestawianiu tych danych, ale także na podejmowaniu tematów ekologicznych w szkole i poza nią, szkoleniu nauczycieli, wysyłaniu materiałów naukowych do szkół. Program przyczynia się do:
-wzrostu świadomości ekologicznej na całym świecie,
- wnoszenia wkładu w naukowe zrozumienie Ziemi,
- osiągania przez uczniów na całym świecie lepszych wyników w nauce,
- pobudzania zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi i nowymi technologiami.
Krajowym Koordynatorem programu GLOBE w Polsce jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, powołane w 1997 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
www.gridw.pl


Krąg
Polsko-Amerykański Projekt Edukacji Ekologicznej KRĄG
Celem projektu jest udzielanie pomocy społecznościom i szkołom w zdefiniowaniu głównych, lokalnych problemów środowiskowych, a następnie w wypracowaniu materiałów i metod edukacji ekologicznej, sprzyjających ich rozwiązywaniu. Odbiorcą i uczestnikiem programu są nauczyciele różnych specjalności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ZHP, instruktorzy domów kultury, lokalnych zakładów pracy, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, parków narodowych, krajobrazowych, ogrodów botanicznych.


„Zielony Certyfikat – przedszkole/szkoła przyjazne środowisku”
Jest to ogólnopolski program opracowany i realizowany przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO i Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej od marca 2000 r. pod patronatem Ministra Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program jest dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany jest we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Celem programu jest upowszechnianie modelu placówki oświatowej jako ośrodka zrównoważonego rozwoju przez:   - opracowanie wymagań dla przedszkola/szkoły działającej jako ośrodek zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej,  - wsparcie dla placówek uczestniczących w programie w formie szkoleń i konsultacji,  - wspieranie współpracy między placówkami oświatowymi oraz samorządem i lokalnym biznesem w obszarze zrównoważonego rozwoju,  - certyfikowanie działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez placówki oświatowe.
Zielony Certyfikat to dwustopniowy znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany na 2 lata za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. O znak ten mogą ubiegać się przedszkola i szkoły wszystkich typów:  - dbające o jakość nauczania i wychowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju,  - podejmujące współpracę ze społecznością lokalną i uczestniczące w lokalnym rozwoju,  - inicjujące działania zmierzające do opracowania lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego lub aktywnie uczestniczące w jej realizacji. Ubieganie się o Zielony Certyfikat - znak jakości dla szkoły, przedszkola przyjaznego środowisku, nadaje rangę dotychczasowym działaniom wielu placówek i zwiększa ich motywację do poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań. Pomaga określić kierunek zmian prowadzących do zrównoważonego rozwoju, potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oraz niezbędne działania, jakie szkoła bądź przedszkole może podjąć.
www.mroee.pl


Zielony Pakiet Jest to bezpłatny, multimedialny zestaw do edukacji ekologicznej, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, jednak pomocny także na innych poziomach nauczania. Zawarte w nim materiały ukazują różne aspekty ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Program został przygotowany przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) dzięki wsparciu Fundacji Toyota. Dystrybucja i wydanie drugiej edycji „Zielonego Pakietu” finansowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zestaw zawiera książkę dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji i materiałami pomocniczymi, kasetę wideo z wideoklipami i filmami edukacyjnymi, CD-ROM z obszernymi informacjami na temat ochrony środowiska, grę "Dylematy" i inne materiały. Użytkownicy „Zielonego Pakietu” będą mogli wzbogacać proponowane w nim plany lekcji filmami wideo oraz zawartymi na CD-ROM-ie informacjami i użytecznymi odsyłaczami do stron internetowych. „Zielony Pakiet” pozwala uczniom nie tylko przyswajać wiadomości, lecz przede wszystkim kształtuje w nich nowe wartości oraz tworzy proekologiczny model zachowań w szkole, w domu i najbliższym otoczeniu. Uczniowie, uczestnicząc w rozmaitych działaniach, dyskusjach, odgrywając role i podejmując decyzje, są przede wszystkim partnerami nauczyciela. Poprzez nauczycieli i uczniów główne przesłanie „Zielonego Pakietu” jest też przekazywane członkom ich rodzin i całej społeczności.
www.rec.org.pl


Program Eko-zespołów
Program Ekozespołów został opracowany przez międzynarodową organizację o nazwie Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi (Global Action Plan for the Earth - GAP), która została założona w 1990 r. przez grupę specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i etologii. GAP jest niezależną organizacją działającą na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego na ziemi. Wychodzi ona z założenia, że każdy może wnieść wkład w rozwiązanie nawet dużych problemów ekologicznych, docenia możliwości jednostki i jej potencjału, pod warunkiem, że zmiany świadomości obejmą jak największą ilość osób. Zachęca więc i mobilizuje ludzi do podjęcia praktycznych działań ekologicznych.
Program Ekozespołów jest całościowym edukacyjnym programem ekologicznym, skupionym na tworzeniu zachowań i nawyków proekologicznych w codziennym życiu w rodzinie, szkole i podczas zakupów. Można rzec, iż jest to program konsumencki, podnoszący świadomość zużywania zasobów naturalnych (wody, energii, paliw w transporcie), wytwarzania odpadów i wyboru produktów żywnościowych. Program posiada system monitoringu - mierzenia efektu ekologicznego zmiany nawyków przy pomocy ankiet i kart badawczych zużycia zasobów w gospodarstwie domowym.
Program adresowany jest do wszystkich etapów kształcenia: od pierwszej klasy nauczania zintegrowanego po szkoły ponadgimnazjalne i specjalne. Możliwy jest do realizacji w ramach ścieżek edukacyjnych, lekcji np. przyrody, biologii lub geografii, godzin wychowawczych lub kół zainteresowań.
Program zachęca do podejmowania działań proekologicznych w środowisku lokalnym, współpracy i dialogu z samorządem, prowadzenia przez dzieci i młodzież lokalnych kampanii na rzecz poszanowania zasobów środowiska.
www.gappolska.org


Sprzątanie Świata
Akcja obejmuje swym zasięgiem ponad 130 państw z całego świata. Została ona zapoczątkowana w 1993 roku przez australijskiego żeglarza Iana Kiernana. Dzisiaj w "Clean Up the World" uczestniczy więcej niż 40 milionów wolontariuszy, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest powstrzymanie procesu degradacji środowiska. W Polsce akcja „Sprzątanie Świata” jest prowadzona od 1994 r przez „Fundację Nasza Ziemia”. Jest to akcja edukacyjna, mająca na celu wsparcie selektywnej zbiórki odpadów, oszczędzania energii, ograniczonego użycia zbędnych opakowań. Jej efektem ma być zmiana naszych przyzwyczajeń i stylu życia na bardziej przyjazne środowisku.
www.naszaziemia.pl

Edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej - Autor - Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Zaprezentowane są tu różne przykłady zastosowania edukacji ekologicznej w Unii Europejskiej. Pobierz plik *.doc